ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5

ทดลองทำบาร์โค๊ด(Bar Code Test)

ข้อความ (Text)-อักษรพิมพ์ใหญ่,ตัวเลข
ชนิดบาร์โค๊ด (Barcode Type)
ความกว้าง (Bar Width)
ความสูง (Bar Height)
กว้างxแคบ (Wide to Narrow) x2 x3
ชนิดของภาพ (Image Type)
ติดป้ายข้อความ?(Label?) Yes No
กลับกัน? (Inverted?) Yes No
ตรวจสอบตัวเลข? (Check Digit?) Yes No
หมุน? (Rotate?)

   

 

• หน้าหลัก| ประวัติ| หน้าที่| ผู้บังคับบัญชา| การติดต่อ| Mapgoogle| Download| Sitemap| สมุดเยี่ยม| เว็บบอร์ด| Wikipedia•

  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ถนนวังเหนือ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000   
โทรศัพท์ 0-5421-8396 , 0-5421-8022 โทรสาร 0-5421-8396