ผู้บังคับบัญชา ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5

พล.ต.ต.ทนงค์ ทองประดับเพชร
พล.ต.ต.ทนงค์ ทองประดับเพชร
ที่ปรึกษา (สบ 7) สพฐ.ตร. รรท.ผบก.ศพฐ.5

ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
พล.ต.ต.ทนงค์ ทองประดับเพชร
ที่ปรึกษา (สบ 7) สพฐ.ตร.
รรท.ผบก.ศพฐ.5
(อยู่ระหว่างรอรับการแต่งตั้ง)
รอง ผบก.ศพฐ.5
พ.ต.อ.หญิง ดวงหทัย เลาหเวชรานันท์
พ.ต.อ.หญิง ดวงหทัย เลาหเวชรานันท์
นวท.(สบ 5) ศพฐ.5
(อยู่ระหว่างรอรับการแต่งตั้ง)
นวท.(สบ 5) ศพฐ.5
พ.ต.อ.หญิง ขวัญดาว เมษพันธุ์
พ.ต.อ.หญิง ขวัญดาว เมษพันธุ์
ผกก.ฝอ.ศพฐ.5
พ.ต.อ.หญิง กิ่งกมล ตะยะพงค์
นวท.(สบ 4) กสก.ศพฐ.5
พ.ต.อ.ปิยะ ตันติสิระ
นวท.(สบ 4) กอส.ศพฐ.5
พ.ต.อ.บุญรักษ์ ก้าวสมบัติ
นวท.(สบ 4) กอป.ศพฐ.5
พ.ต.อ.หญิง จินตนา บุรินทราพันธุ์
นวท.(สบ 4) กคม.ศพฐ.5
พ.ต.อ.สุทธิพันธุ์ บุรินทราพันธุ์
นวท.(สบ 4) กยส.ศพฐ.5
พ.ต.อ.หญิง พิกุล นิลพงศ์
นวท.(สบ 4) กนฝ.ศพฐ.5
พ.ต.อ.หญิง ประไพพิมพ์ หาญมุ่งธรรม
นวท.(สบ 4) กชว.ศพฐ.5
พ.ต.อ.ศุภชัย ภู่พลับ
นวท.(สบ 4) กคพ.ศพฐ.5
พ.ต.อ.หญิง วันเพ็ญ พันธุมสินชัย
นวท.(สบ 4) กชช.ศพฐ.5

ผู้บังคับบัญชา พิสูจน์หลักฐานจังหวัดในสังกัดฯ

พ.ต.อ.ชัยยา หัตถเสรีพงษ์
นวท.(สบ 4) พฐ.จว.แพร่
พ.ต.อ.วิสิฐ อธิวาส
นวท.(สบ 4) พฐ.จว.พะเยา
พ.ต.อ.หญิง ประทุม พรมมี
นวท.(สบ 4) พฐ.จว.น่าน
พ.ต.อ.ฐานันดร วิทยาวุฑฒิกุล
นวท.(สบ 4) พฐ.จว.เชียงใหม่
พ.ต.อ.หญิง ณาตยา ตั้งโพธิ์ทอง
นวท.(สบ 4) พฐ.จว.เชียงราย
พ.ต.อ.หญิง นลินรัตน์ สังวรสิงห์
นวท.(สบ 4) พฐ.จว.ลำพูน
พ.ต.อ.ธรรมรัตน์ พงศ์เพ็งธรรม
นวท.(สบ 4) พฐ.จว.แม่ฮ่องสอน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง